THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1384/CĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2007

 

 

Kính gửi:

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Bộ trưởng các Bộ: Công an, Giao thông vận tải;

- Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long;

- Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

 

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ (công văn số 951/BC-VPCP ngày 26 tháng 9 năm 2007) về vụ tai nạn nghiêm trọng sập giàn giáo tại công trình xây dựng cầu Cần Thơ, làm chết và bị thương nhiều người. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân bị thương và gia đình những người tử nạn và yêu cầu:

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo khẩn trương cứu chữa nạn nhân, tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân bị thương và gia đình những người tử nạn, tổ chức khắc phục hậu quả kịp thời, sớm ổn định họat động thi công trên công trường.

2. Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xác định rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm, tăng cường công tác bảo vệ, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

3. Các Bộ Công an, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kịp thời báo cáo kết quả xử lý vụ việc trên lên Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);

- TTg, các PTTg;

- TT Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;

- TTXVN, Đài Truyền hình Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN; Văn Trọng Lý,

  Kiều Đình Thụ,

   Website CP, các Vụ: TH, CN;

- Lưu: VT, NC, CĐ 15

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng